سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه کاتب کابل افغانستان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق جزایی عمومی اختصاص ... 
تدریس 
حوزه علميه افغانستان 
مدرس 
 
 
---